Ubytovací řád

platný od 1.9.2019
 
 1. Provozovatel hotelu je oprávněn ubytovat pouze takového hosta, který předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad s fotografií o jeho totožnosti příslušnému pracovníku na recepci penzionu.
 2. Upozorńujeme na zákaz vstupu v pracovním oděvu a obuvi (montérkách) do prostoru recepce, salonku restaurace v době výdeje snídaní.
 3. Všechny vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz kouření v celé budově, na pokojích a to i z oken pokojů. Porušení tohoto zákazu je pod pokutou 2.500,-Kč.
 4. Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány pracovníkovi na recepci penzionu do úschovy a bylo o této úschově sepsáno potvrzení.
 5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá pouze tehdy, pokud tyto cennosti byly převzaty zástupcem penzionu do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka penzionu.
 6. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den ukončení pobytu.
 7. Host užívá pokoj po sjednanou dobu, nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí pobyt nejpozději do 10.00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj  uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn naúčtovat mu pobyt za další den. V případě, že provozovatel má již tento pokoj dříve rezervovaný a host neuposlechne výzvy, či není  v penzionu přítomen, vyhrazuje si provozovatel penzionu právo za účasti dvou zástupců provozovatele věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 8. V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat  vybavení pokojů (nábytek), provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiných  instalací pod pokutou 1.000,-Kč. Vzniklé škody z takového jednání v rozporu s ubytovacím řádem, je viník povinen uhradit hned v hotovosti nebo platební kartou na recepci penzionu. Pokud je viník neuhradí, budou vymáhány soudní exekuční cestou.
 9. Na pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce penzionu po zapsání návštěvy do knihy návštěv vedenou v recepci penzionu a to pouze v době  od 10.00 do 21.00 hod. Doba návštěvy může trvat maximálně 2 hodiny.
 10. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna, je možné ponechat pouze ventilaci,  zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství a uzamknout dveře.
 11. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách penzionu ubytována jen s vědomím a souhlasem zástupce penzionu. Cena za umístění zvířat na pokoji je smluvní.
 12. V době od 22:00 hod. do 08:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty v penzionu. V případě rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy zástupce penzionu může být hostovi ukončen pobyt a to bez náhrady..
 13. V případě, že vznikne škoda na zařízení, nebo vybavení penzionu, hradí host jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil.
 14. Vyčíslení škody: způsobená škoda a její vyčíslení bude vypočítána dle druhu škody na majetku. Samostatnou škodou se rozumí i finanční náhrada nejen na zakoupení či výměně a opravě, ale i náklady s tím spojené.
 15. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má penzion právo od poskytnuté ubytovací služby odstoupit i před uplynutím sjednané doby a to bez jakékoli náhrady hostovi. 

U Gigantu = různé ubytování na
jednom místě v Plzni

Žijte Plzeň, žijte
Evropské hlavní město kultury